Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
a. Voturo: de rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van haar beroep of bedrijf uitzendmedewerkers ter beschikking stelt aan een inlener. Voturo wordt ook wel de uitzendonderneming of uitlener genoemd.

b. Inlener: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de allocatieve functie van Voturo voorzien wordt van uitzendmedewerker(s). In bepaalde gevallen kan inlener ook als opdrachtgever omschreven worden. De inlener wordt ook wel opdrachtgever genoemd.

c. Uitzendmedewerker: de natuurlijke persoon die door de allocatieve functie van Voturo werkzaamheden verricht bij en/of ten behoeve van de inlener. Ook wel kandidaat genoemd.

d. Allocatieve functie: de functie van Voturo om de vraag naar en het aanbod van werknemers op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen, in het kader van de werving en selectie van uitzendmedewerkers.

e. Uitzendovereenkomst: een arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendmedewerker door Voturo wordt uitgeleend aan een inlener om op grond van een inleenovereenkomst arbeid te verrichten bij de inlener.

f. Inleenovereenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Voturo en de inlener op grond waarvan een uitzendmedewerker voor de inlener door de allocatieve functie van Voturo werkzaamheden zal verrichten.

g. Inlenerstarief: het uurtarief dat de inlener aan Voturo verschuldigd is voor de inlening van de uitzendmedewerker.

Artikel 2 Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door Voturo gedaan aan een inlener. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Voturo en de medecontractant. Mocht uit dergelijke aanbiedingen of overeenkomsten leveringen of diensten voortvloeien, zullen deze voorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn, tenzij partijen daarvan uitdrukkelijk schriftelijk hebben afgeweken.

b. Indien partijen eenmaal op basis van deze voorwaarden hebben gecontracteerd, worden deze voorwaarden ook van toepassing geacht op toekomstige overeenkomsten van gelijke aard tussen partijen.

c. De aanbiedingen die Voturo doet zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

d. Voturo is niet gebonden aan voorwaarden van de medecontractant/inlener.

e. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Voturo en de inlener zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

f. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

g. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is zal aansluiting worden gezocht bij de algemene voorwaarden van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. In gevallen waarin ook deze algemene voorwaarden niet voorzien dient dat geval te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden van Voturo.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
a. Voturo is niet gehouden tot het vergoeden van enige schade ontstaan aan of door de uitzendmedewerker of ontstaan aan zaken en/of personen van de inlener of een derde als die schade is ontstaan door:

i. de uitlening van de uitzendmedewerker door Voturo aan de inlener, ook indien blijkt dat de uitzendmedewerker niet blijkt te voldoen aan de door de inlener gestelde vereisten.
ii. het toedoen of nalaten van de uitzendmedewerker, de inlener of een derde, waaronder begrepen contractuele relaties aangegaan door de uitzendmedewerker.
iii. opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendmedewerker

b. De inlener is voor het ontstaan van de arbeidsovereenkomst gehouden zelfstandig een oordeel te vormen over de (potentiële) uitzendmedewerker ten aanzien van zijn of haar geschiktheid. De inlener heeft derhalve een zodanige onderzoeksplicht om situaties zoals in de laatste zinssnede van art. 3 sub a onder i. zo veel mogelijk te voorkomen.

c. Voturo is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade.

d. De inlener is verantwoordelijk voor het afsluiten van een geschikte verzekering om de aansprakelijkheid van directe en/of indirecte schade te dekken.

e. Leiding en toezicht op de werkzaamheden liggen bij de inlener. Voturo heeft daarop geen invloed, noch op de arbeidsomstandigheden. De inlener is dan ook verantwoordelijk voor het werk en de

arbeidsomstandigheden van de uitzendmedewerker. Voturo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de uitzendmedewerker mocht lijden in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Artikel 4 Diensten
a. De diensten die Voturo aanbiedt omvatten onder meer het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers aan inleners en werving- en selectieactiviteiten.

b. De dienstverlening door Voturo bestaat uit het selecteren van uitzendmedewerkers en het ter beschikking stellen van die uitzendmedewerkers aan de inlener. Voturo draagt zorg voor een zo zorgvuldig mogelijke selectie van uitzendmedewerkers en spant zich in om uitzendmedewerkers te selecteren die over de vereiste kwalificaties en vaardigheden beschikken.

c. Voturo geeft geen garantie over de resultaten van de uitzendmedewerker en/of de diensten die hij of zij zal verlenen aan de inlener.

d. De inlener is gehouden alle informatie en gegevens te verstrekken die Voturo nodig heeft voor het correct uitvoeren van haar diensten.

e. Voturo behoudt zich het recht voor om een uitzendmedewerker te vervangen indien deze ongeschikt blijkt voor de werkzaamheden bij de inlener.

f. Indien een uitzendmedewerker voortijdig de uitzendovereenkomst beëindigt, zal Voturo zich inspannen om een vervangende uitzendmedewerker te leveren. Echter, Voturo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit de voortijdige beëindiging.

g. Voturo zal de inlener op de hoogte houden van de voortgang van de diensten en eventuele bijzonderheden met betrekking tot de uitzendmedewerker.

Artikel 5 Betaling
a. De inlener is verplicht om het overeengekomen inleenovereenkomstbedrag te betalen aan Voturo volgens de afgesproken betalingscondities.

b. Het inleenovereenkomstbedrag bestaat uit het inlenerstarief zoals overeengekomen tussen Voturo en de inlener.

c. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, zonder korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

d. Bij niet-tijdige betaling is de inlener in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Voturo is alsdan gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede buitengerechtelijke incassokosten.

e. In geval van niet-tijdige betaling is Voturo gerechtigd om verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 6 Overige bepalingen
a. Op de rechtsverhouding tussen Voturo en de inlener is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die tussen Voturo en de inlener mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

c. Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 september 2023.

d. Indien de inlener niet, niet-tijdig of niet volledig de factuur betaald, zal de inlener zonder aanmaning in verzuim zijn vanaf het moment van het vervallen van de factuur. De inlener is Voturo in dat geval 1,5% per maand aan vertragingsrente verschuldigd.

e. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Voturo moet maken om de openstaande bedragen te incasseren komen voor rekening van de inlener. Nadien ontvangen betalingen strekken eerste in mindering van de kosten en de rente en in de laatste plaats pas in mindering van de facturen. Ten aanzien van de hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt aangesloten bij art. 6:96 lid 4 BW in geval de inlener een onderneming is en bij art. 6:96 lid 6 BW in geval de inlener een natuurlijk persoon is.

Artikel 7 Tijdverantwoording
a. De facturen zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden zijn over het algemeen gebaseerd op de door de inlener akkoord bevonden tijdverantwoording.

b. De inlener is verantwoordelijk voor de registratie en juiste invulling van de tijdverantwoording.

c. Indien een verschil ontstaat tussen de bij Voturo ingeleverde tijdverantwoording en de bij de inlener bekende tijdverantwoording geldt de bij Voturo ingeleverde tijdverantwoording. Hiervan is uitgezonderd de situatie dat de inlener sluitend kan aantonen dat de bij Voturo ingeleverde tijdverantwoording onjuist is én dat de tijdverantwoording zoals bekend bij de inlener juist is.

d. Indien de uitzendmedewerker de tijdverantwoording gemotiveerd betwist is Voturo gerechtigd de uren volgens opgave van de uitzendmedewerker uit te betalen en door te belasten aan de inlener. Hiertoe is Voturo niet gerechtigd indien de inlener aantoont dat de tijdverantwoording van de inlener juist is.

e. Indien (juiste) tijdverantwoording door de inlener uitblijft, is Voturo gerechtigd te factureren op grond van bekende feiten en omstandigheden. Ook het vermoeden omtrent de arbeidsomvang zal in dat kader een rol spelen. Voordat Voturo hiertoe overgaat, zal Voturo zich over die feiten en omstandigheden en de arbeidsomvang informatie winnen bij de inlener.

Artikel 8 De uitzendconstructie
a. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het bijzondere karakter van een uitzendconstructie. Tussen de uitzendmedewerker en Voturo bestaat een uitzendovereenkomst. De uitzendmedewerker kan op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding of op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd formeel in dienst zijn van Voturo.

b. Indien een uitzendbeding van toepassing is, zal de uitzendovereenkomst eindigen als de inlener de uitzending beëindigt. Mocht de uitzendmedewerker werkzaamheden uitvoeren op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, zal het einde van de uitzending niet samenhangen met het einde van de uitzendovereenkomst.

c. Voor wat betreft de rechtspositie van de uitzendmedewerker wordt aansluiting gezocht bij de CAO voor Uitzendkrachten (ABU).

d. Tussen de inlener en de uitzendmedewerker bestaat dus (formeel) geen arbeidsovereenkomst. Indien de inlener een uitzendmedewerker inleent, zal de uitzendmedewerker onder toezicht, gezag en leiding van de inlener arbeid verrichten. De uitzendmedewerker staat in dat kader op gelijke voet als de overige werknemers van de inlener. Voturo heeft geen zicht op de werkomgeving en arbeidsomstandigheden bij de inlener. De inlener is aansprakelijk voor de opdrachten die zij aan de uitzendmedewerker in dat kader geeft.

e. De inleenovereenkomst zal zoveel als mogelijk de werkzaamheden omschrijven die worden uitgevoerd. De inlener kan van die overeengekomen werkzaamheden afwijken als hij hierover in overleg treedt met Voturo en daarover met Voturo overeenstemming bereikt.

Artikel 9 Loon uitzendmedewerker
a. Het loon en de overige emolumenten die de uitzendmedewerker worden verstrekt, zullen nader worden vastgelegd in de uitzendovereenkomst (en mogelijk inleenovereenkomst).

b. In geval het loon wijzigt, zullen partijen terstond met elkaar in contact treden. In geval de inlener onjuiste informatie verstrekt over het gebruikelijke loon, is de inlener altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor mogelijke aanspraken die boven het uitbetaalde en nog uit te betalen loon vallen.

c. De inlener is ten aanzien van de uitzendmedewerker in vergelijking met ander personeel bij de inlener verantwoordelijk om gelijke arbeid gelijk te belonen. De inlener vrijwaart Voturo voor aanspraken hieromtrent.

Artikel 10 De inleenovereenkomst
a. De inleenovereenkomst omvat een zo nauwkeurig mogelijke vermelding van de duur van de inlening, alsmede de begin- en einddatum. Voor het sluiten van de inleenovereenkomst zullen partijen ook het aantal te werken uren, de opzegtermijn en

de arbeidsvoorwaarden van de uitzendmedewerker bespreken. Naar wenselijkheid worden die vastgelegd in de inleenovereenkomst.

b. De opdracht zal worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

c. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een vaste periode, een bepaalde periode of een bepaalde periode die een vaste periode niet overschrijdt. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalde gebeurtenis zich voordoet.

d. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

e. Opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is enkel mogelijk als dit schriftelijk is overeengekomen.

f. Komt de opdracht ten einde, vervalt in beginsel ook de terbeschikkingstelling, althans in ieder geval de terbeschikkingstelling die op de opdracht die ten einde is gekomen zag.

g. Ingeval de arbeidsovereenkomst tussen Voturo en de uitzendmedewerker eindigt, eindigt ook de terbeschikkingstelling. Voturo schiet in dat geval niet toerekenbaar tekort jegens de inlener en is eveneens niet aansprakelijk voor mogelijke aanspraken hieromtrent.

Artikel 11 Opschorting
a. De inlener is enkel bevoegd de tewerkstelling op te schorten in geval van overmacht als in art. 6:75 BW. In andere gevallen mag de inlener niet tot opschorting overgaan.

b. De inlener is in geval de uitzendkracht niet meer tewerkgesteld kan worden, toch het inlenerstarief aan Voturo verschuldigd voor de duur van de opdracht. Hiervoor zoekt men aansluiting bij het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

Artikel 12 Arbeidsovereenkomst tussen inlener en uitzendmedewerker
a. Het is de inlener niet toegestaan de uitzendmedewerker een arbeidsovereenkomst aan te bieden zonder Voturo een vergoeding verschuldigd te zijn voor de werving, selectie en binding van de uitzendmedewerker. De bedrijfsvoering van Voturo is immers gericht op het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers aan inleners die (tijdelijk) behoefte hebben aan medewerkers. Daartoe heeft Voturo de nodige investeringen gedaan en doet dat nog altijd. Voturo kan die investeringen alleen doen als de uitzendmedewerker ook daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld tegen het overeengekomen tarief.

b. Het is de inlener aldus verboden om in geval de uitzendmedewerker in dienst is van Voturo een arbeidsovereenkomst te sluiten met de uitzendmedewerker, zonder dat de uitzendovereenkomst daartoe rechtsgeldig is geëindigd. Er moet immers worden voorkomen dat een dubbele dienstbetrekking ontstaat.

c. Gaat de inlener toch een arbeidsovereenkomst aan met de uitzendmedewerker, stelt de inlener Voturo alvorens hiertoe over te gaan omtrent de wens hiertoe schriftelijk in kennis. Mocht een arbeidsovereenkomst tussen de inlener en de uitzendmedewerker tot stand komen, zal de overeenkomst van opdracht met Voturo automatisch eindigen als de inlener voldaan heeft aan het bepaalde in art. 12 sub d.

d. De inlener is Voturo in dat – ook in de situatie voordat de uitzendmedewerker werkzaamheden heeft uitgevoerd en de inlener de opdracht aldus annuleert – de volgende vergoeding verschuldigd:

In geval van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is de inlener verschuldigd:
35% van het laatst geldende inlenerstarief over 2080 uren, waarvan wordt afgetrokken de reeds door de uitzendmedewerker gewerkte uren.
In geval van een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd is de inlener verschuldigd:
35% van het laatst geldende inlenerstarief over 2080 uren, waarvan wordt afgetrokken de reeds door de uitzendmedewerker gewerkte uren.
e. De (voormalig) inlener is dezelfde vergoeding verschuldigd als hierboven vermeld onder art. 12 sub d indien de inlener rechtstreeks of via een derde (bijvoorbeeld een ander uitzendbureau of als zzp-er) een (arbeids)overeenkomst met de uitzendmedewerker aangaat binnen zes maanden na de inlening van de uitzendmedewerker.

f. Ingeval Voturo een aspirant uitzendmedewerker in contact brengt met potentiele inlener en die inlener binnen zes maanden na dit contact een arbeidsovereenkomst sluit met de aspirant uitzendmedewerker is die inlener 35% van het bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld verschuldigd.

Artikel 13 De allocatieve functie van Voturo, informatie- en zorgplicht inlener
a. Bij de werving en selectie van uitzendmedewerkers worden de vaardigheden van de uitzendmedewerker zo goed mogelijk in acht genomen. De inlener is verplicht zodanige inlichtingen over de nader overeen te komen werkzaamheden aan Voturo te verstrekken, welke de werving en selectie vergemakkelijkt.

b. Voturo hoeft geen rekening te houden met eisen die een inlener stelt, welke niets met de functie van doen hebben.

c. De inlener is verplicht om een veilige werkplek te garanderen voor de uitzendmedewerker. Daarbij is het de inlener tevens verplicht de uitzendmedewerker inlichtingen, aanwijzingen en middelen te verschaffen ter voorkoming van bedrijfsongevallen of schade. Een en ander conform de arbeidsomstandighedenwet.

d. In geval aan de uitzendmedewerkers kwalificatievereisten worden gesteld, zal de inlener die vereisten reeds voor of tijdens de werving en selectie van een uitzendkracht aan Voturo verschaffen.

e. Het is mogelijk dat Voturo een vervangende uitzendmedewerker aanbiedt in gevallen waarin daarin voorzien moet worden. De inlener kan de vervangende kandidaat alleen afwijzen op redelijke gronden. Voturo is niet aansprakelijk mocht de uitzendmedewerker of de vervanging daarvan niet meer ter beschikking kan worden gesteld.

f. Het is de inlener verboden de uitzendmedewerker op beurt van de inlener weer ter beschikking te stellen aan een derde, tenzij dit met toestemming van alle betrokken partijen gebeurt.

g. Indien de uitzendmedewerker schade lijdt ofwel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden overlijdt, is de inlener daarvoor aansprakelijk voor vergoeding van de schade, afhankelijk van het geval jegens de uitzendmedewerker en/of Voturo.

h. Voturo wordt door de inlener tegen aanspraken in het kader van art. 13 sub d van deze voorwaarden gevrijwaard.

i. De inlener is verplicht de identiteit van de uitzendmedewerker vast te stellen op het moment dat de inlening aanvangneemt.

j. Over zowel de identiteitsgegevens van de uitzendmedewerker als overige vertrouwelijke informatie die in het kader van de relatie tussen partijen is verkregen, nemen partijen grote zorgvuldigheid in acht, te weten de vertrouwelijke behandeling en geheimhouding daarvan. Voturo is niet aansprakelijk voor aanspraken die voortvloeien uit schending van de inlener van zijn of haar plicht tot geheimhouding/vertrouwelijkheid.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht
a. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd alsmede het niet of onvolledig voldoen van een factuur van Voturo, voortvloeiende uit, met betrekking tot of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn (de algemene voorwaarden daarbij inbegrepen), zullen naar Nederlands recht worden beslist uitsluitend door de rechtbank te Alkmaar, behoudens bepalingen van dwingend recht anders.